Training Course เรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน
หัวข้ออบรมมี 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. การบริหารความเสี่ยงองค์กร (COSO – ERM)
– ความหมายของความเสี่ยงในมุมมองขององค์การทั่วไป
– ประเภทของความเสี่ยง
– สาเหตุแห่งความเสี่ยง
– แนวคิดการบริหารความเสี่ยง
– การจัดการความเสี่ยงขององค์การ (Enterprise Risk Management : ERM)
– ประโยชน์ของการจัดการความเสี่ยงขององค์การ
– กรอบการบริหารความเสี่ยง
– หลักการบริหารความเสี่ยง
– ข้อจำกัดของการบริหารความเสี่ยงขององค์การ
– แนวปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการบริหารความเสี่ยงขององค์การทั่วไป
– การบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืนcos

หัวข้อหลักสูตร

Section 1 : COSO-ERM
COSO 2013 00:00:00
Section 2 : COSO-Internal Control
Section 3 : Quiz
COSO Test ไม่จำกัดเวลา
สมัครเรียน
  • ฿ 1,500.00
  • 90 วัน
© CPDSmart 2017-2019. ALL RIGHTS RESERVED.