นโยบาย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

CPDSMART ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อชี้แจงให้คุณได้ทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนี้

การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล

CPDSMART จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเพี่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ ซึ่งเราจะเก็บรวบรวมไว้ในช่วงเวลาที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่น อีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ เลขที่บัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
นอกเหนือจากที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายฉบับนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่จะสามารถระบุตัวตนของคุณได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณเสียก่อน ยกเว้นกรณีที่ทีมงาน CPDSMART มีสิทธิตามกฎหมาย หรือจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น เมื่อกฎหมายบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรือการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ) หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคลากรของทีมงาน CPDSMARTตลอดจนผู้ใช้บริการ/ลูกค้าของ CPDSMART หรือบุคคลอื่น

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

ทาง CPDSMART จะใช้ข้อมูลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ แจ้งกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือ ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สำรวจความคิดเห็นของท่าน รวมทั้งส่งข้อมูลที่จำเป็นแก่สภาวิชาชีพบัญชี เพื่อรับรองชั่วโมงการอบรมดังกล่าวของผู้อบรม

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

CPDSMART ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านทิ่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.CPDSMART.com

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่นๆ บนเว็บไซต์ของเราอาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือคุณอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในผลิตภัณฑ์ของเรา คุณคงเข้าใจดีว่า เราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ เนื้อหาของนโยบายและวิธีการปฏิบัติดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ และแนวทางการปฏิบัติ รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ให้ไว้เพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้น

การใช้คุกกี้

การใช้ระบบ Cookies เพื่อช่วยในการจดจำและบันทึกข้อมูล เมื่อใดก็ตามที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ Cookies จะถูกป้อนเข้าในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ลูกค้า (ในกรณีที่เครื่องสามารถรับ Cookies ได้) และจะทําการบันทึกไว้ว่ามีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยระบบนี้เราจะสามารถบันทึกข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ได้

ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์

1. ห้ามสมาชิกใช้บริการนี้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใดๆแก่เว็บไซต์อื่น
2. สมาชิกต้องเก็บรหัสผ่านเป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกเอง หรือ ระบบของเซิร์ฟเวอร์โดยรวม
3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดกับบุคคลใดๆ ที่พยายาม กระทำการที่เป็นอันตรายแก่ระบบของเซิร์ฟเวอร์
4. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ
5. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่รัฐ
6. กรณีที่ผู้ให้บริการรับการร้องเรียน ร้องขอหรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกหรือระงับการให้บริการ แก่สมาชิกนั้นๆเป็นการชั่วคราวเพื่อการสอบสวน และตรวจสอบข้อมูลของเหตุนั้นๆ

นโยบายการคืนเงิน

กรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

© CPDSmart 2017-2019. ALL RIGHTS RESERVED.