คู่มือการใช้งาน

> ขั้นตอนการอบรมเก็บชั่วโมงบัญชีออนไลน์ <

 

> ขั้นตอนการอบรมเก็บชั่วโมงบัญชีออนไลน์ <

  1. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้ามาเรียนกี่รอบก็ได้ ภายใน 90 วัน
  2. ผู้อบรมต้องตรวจสอบสำเนาบัตรประชาชนที่เคย upload ในระบบก่อนอบรมซึ่งต้องเป็นเอกสารล่าสุด หากสำเนาบัตรประชาชนท่านมีการเปลี่ยนแปลงต้อง upload ใหม่ในระบบทุกครั้ง
  3. ผู้อบรมต้องเรียนให้ครบทุกบทเรียนก่อน จึงจะสามารถเข้ารับการทดสอบได้
  4. ผู้อบรมต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ 60% ของข้อสอบทั้งหมด
  5. ผู้อบรมสามารถทำแบบทดสอบได้ 3 ครั้ง หากไม่ผ่านจะไม่ได้รับหนังสือรับรอง (ในการทำแบบทดสอบรอบถัดไปจะมีการสลับคำถาม)
  6. เมื่อผู้อบรมสอบผ่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองได้ทันที
  7. ข้อมูลของท่านจะถูกนำส่งให้กับสภาวิชาชีพบัญชีภายในวันที่ 7 ในเดือนแรกของไตรมาสถัดไป
  8. ผู้อบรมต้องแจ้งจำนวนชั่วโมงผู้ทำบัญชี ภายใน 30 มกราคม ของปีถัดไป และ แจ้งจำนวนชั่วโมงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ภายในวันทำการสุดท้ายของปี กับทางสภาวิชาชีพบัญชี
  9. ผู้อบรมไม่สามารถเรียนซ้ำหลักสูตรเดิมในรอบปีที่เก็บชั่วโมงอบรม ยกเว้นหากสอบไม่ผ่าน
© CPDSmart 2017-2019. ALL RIGHTS RESERVED.